Menu

న పక్కింటి ఆంటీ ని ఫుల్లుగా దెంగా – Part 1

న పక్కింటి ఆంటీ ని ఫుల్లుగా దెంగా – Part 1

ఇది నా జీవితం లో జరిగిన అనుబవం Ee telugu sex stories chadivi mee comments ni post cheyandi. na mail ki reply ivvandi.

నా పేరు అశోక్ ఇది జరిజినపుడు నేను ఇంజనీరింగ్ చదువ్తునాను, మేము పల్లెటూరు లో ఉంటాం నేను పడవ తరగతి వరకు మా ఉరిలో చదివాను, ఇంటర్ పక ఉరిలో చదివాను అపటివరకు నాకు సెక్స్ గురించి తెలియదు ఇంటర్ లో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ తెల్సింది నెట్ సెంటర్ కి వెలి వీడియోలు కథలు చుసవని ఆపాటి నుండి నాకు సెక్స్ కోరికలు ఎవరిని ఆయీన దేన్గుదం ఆనుకున పల్లెటూరు కద అని ఏమి ధర్యం చయ్లేదు.

నాకు ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ వాచక అదే మొదటి సరి నేను సిటీ కి రావడం మా కాలేజీ సిటీ కి బాగా దూరంగా చిన పల్లెటూరు ఉంటుంది అది చూడానికి అచ్చం మా ఊరిల ఉంటుంది. నాకు సిటీ మొదటి సరి కద ఏమి అర్ధం కాలేదు రూమ్ చేంజ్ అవడం ఆనుకున కానీ సిటీ లో అంత ఈలగ్ ఉంది. మా కాలేజీ లో ఫ్రెండ్ ని అడిగాను వాడిది అ ఊరు మా ఊరిలో ఒక రూమ్ ఉంది వాళ్ళు ఇస్తారో లేదో తెలియదు నువు వెలి అడ్డుగు అన్నాడు, నువ్వు రారా నాతో మీ ఊరు కద , వాడు వాలకి మాకు గొడవలు ర మాకు మాటల్లు లేవు అన్నాడు, సేర్ల్ చసది ఏంలేదు నువ్వు ఇల్లు చూపించు నేను వెళ్తాను. సాయంత్రం కాలేజీ అయాక వాడితో పటు వెళ్ళాను వాడు ఇల్లు చూపించి వెళిపోయాడు.

నేను ధైర్యఅం తెచుకుని వెళ్ళాను అది రెండు అంతస్తుల ఉంది కింద రెండు ఇల్లు, పైన ఓనర్, టెర్రస్ మిద ఒక రూమ్ కింద ఫ్యామిలీ కి మాత్రం ఇస్తారు అంట. నేను గేటు తీస్కొని మెట్లు ఎకి పైకి వెలను అక్కడ ఒక ఆంటీ కూర్చొని కూరగాయలు కొస్తుంది. అంటి పైట కిందకి జారి ఉంది నేను అల చూస్తూ నిలబడిపోయాను, అంటి నను చూసి పైట సర్దుకొని, ఎవరు బాబు నువ్వు ఏమి కావాలి అంది ( మనస్సులో నాకు అయతే నువ్ కావాలి అంటి అందం ఆనుకున ), అంటి నేను ఇక్కడ కాలేజీ ఉంది కద అకడ చదువుకుంటున, ఇక్కడ రూమ్ కలిగా ఉంది అనరు అందుకని వచాను,

అంటి :- రెండు నిముషాలు కూర్చో మా అత్త వచ్చి మాట్ల్ద్తుంది.

5 నిముషాలు వెయిట్ చేశాను ఒక ముసలావిడ వచంది, అంటి అమకి మొతం చపంది , ముసలావిడ కింద రూమ్ ఫ్యామిలీ కి ఇస్తాం బాబు అంది , నాకు కిందది వాదు పైన రూమ్ ఉంది అనరు కద అది అయీత్ ఇస్తాం ఒకరు లేదా ఇద్దరు మాత్రం ఉండాలి రూమ్ లో నెలకి 500 బాడుగ 100 కరెంటు బిల్, నేను సర్ అనను రేపు వస్తాను అంటి సామన్లు తీస్కొని అని చాపను తకువ రేట్లో దొర్కిసరికి నాకు ఆనందం ఎకువ అయీనది పక రోజు సామన్లు తీస్కొని రూమ్ కి వచాను, నేను రోజు కాలేజీ కి పోయటపుడు అంటి కనిపిస్తంది అనీ చుసవని అపుడపుడు కనపడది కానీ నేను మొదటి సరి చుసినటు చూడలేకపోయా, అంటి కి ఇద్దరు కొడుకులు , వాళ్ళ అయీనా చనిపోయాడు.

అంటి కొడుకులు బాగా క్లోజ్ అయారు వాలకి సెలవు వునపుడు నా రూమ్ కి వస్తారు 1 సంవత్సరం పర్క్షలు దగర పడయీ నాకు అప్పుడు బాగా జ్వరం వచ్చింది రూమ్ లో ఒకదిన్ వున్నాను, అంటి కొడుకు వచ్చి నను చూసి వెలి వల అవ్వకి చెపాడు, ఆ ముసలావిడ వచ్చి నన్ను చూసి, ఏమి నాయన జ్వరం వస్తే చపచు కద మేము ఏమి అనుకోం అంది, టాబ్లెట్స్ అన్నం తెచింది అంటి తిస్కువచింది , తిని టాబ్లెట్ వేస్కునన్ను ఆ దెబ్బతో నేను వాలకి బాగా క్లోజ్ అయీపోయాను, ఎంతల అంటే వల ఇంట్లోకి వెలి ఫ్రిడ్జ్ లో నీళ్ళు నాకు నేను తిస్కునేన్ల టి,వి ఆన్ చేసి చుసేంతల.

అపుడపుడు భోజనం కూడా వల ఇంట్లో చాస వాడిని మొతానికి వల ఇంట్లో మనిషిల చుస్తునారు,. పరిక్షల్లు అయీపోయయి 20 రోజుల్లు సెలవులు ఇచారు, నేను ఇంటికి ఫోన్ చసి నేను ఇక్కడ ఉంటాను సెలవులుకి ఇంటికే రాను 20 రోజుల్లు కద సెలవులు ఎందుకు ఖర్చు , అమ్మ , నాన కూడా సర్ల్ అన్నారు.
రెండు రోజులు సిటీ మొతం తిరిగాను సినిమా రోజుకి రెండు చూసాను , తరవాత రోజు ఉదయం 10 గం లేచాను స్నానం చసి , బోరుగా ఉనట్ కింద అంటి ఇంటికి వెళ్ళాను , నేను వెలపటికి అంటి వంట చేస్తుంది, అంటి టీవి చూస్తాను అని అడిగాను , వెలి చూడుపో అంది.

నేను టీవీ ఆన్ చసి చూస్తునాను, కోదిసేపటికి అంటి వంట పూర్తియింది, అంటి వచ్చి అశోక్ నేను స్నానానికి వెక్తునాను నాకోసం ఒకివిడ వస్తుంది స్నానికి వేళను అని చెపు అని వెళిపోయింది. నేను టీవీ చూస్తునాను 5 నిమషాలు అయాక అంటి బాత్రూం నుండి పిలిచింది

అంటి(జనకి) : అశోక్ ఇకడ ఉనావ్

నేను: అంటి నేను ఇకడ్ ఉన్నాను అంటి!

అంటి: ఎవరైనా వచర నాకోసం

నేను: లేదు అంటి ఎవరు రాలేదు

అంటి: అశోక్ ఏమి అన్కోకుండా ఇలా రవా

నేను: షాక్ అయాను (మనస్సులో ఎందుకు పిలిచింది అబ్బ టవల్ మర్చిపోయింద)

అంటి: వచవా అశోక్!

నేను: వస్తూన అంటి! బాత్రూం డోర్ వరకు వెలి అంటి అని పిలిచాను

అంటి: వచవా అశోక్! ఏమి అన్కోకుండా లోపలికి రావా కొద్దిగా

నేను: ఈ సరి నేను ఫుల్ షాక్ అంటి బాత్రూం కి పిలిస్తుంది ఏంటి ఆనుకున ఎమెంది అంటి లోపాలకి రామ్న్తునారు

అంటి: లోపల టాప్(కోల్లయీ) పగిలిపోయింది నేను ఎంత ట్రై చసిన నీళ్ళు ఆగడం లేదు వచ్చి దాని నీళ్ళు రాకుండా అపవా అంది

నేను: మనస్సులో …………. అబ్బ నేను ఎదో వుహించుకునాను, అంటి మీరు బయటకి రండి నేను వెలి దాని అపతను అన్నాను

అంటి: పర్లేదు లోపలికి రా నేను బయటకి వస్తి రూమ్ అంత చమచమ(తడిగా) అవ్తుంది.

నేను: ఇక చసిది ఏమిలేక లోపలి వెళ్ళాను అబ్బ పెద్ద బాత్రూం చిన రూమ్ లా ఉంది, అంటి ఇకడ
కానపడలేదు లోపల అంటి అంటి అని పిలిచాను, డోర్ వెనక నుండి శబ్దం

అంటి: నేను ఇక్కడ ఉన్నాను(డోర్ వెనక) నువ్వు త్వరగా దానికి ఎడిన కటి వేలు అంది
నేను: మనస్సులో…………… చ్చ నేను వచ్చింది నీళ్ళు ఆపడానిక అనుకుని ఛాన్స్ మిఇసయింది అనుకోని పకన ఉన్న గూడా తీస్కొని టాప్ కి కడతునన్ను

ఎ క్షణం ఏమి జర్గుతుందో ఎవరికీ తెలుసు ఉనటుండి బయట నుండి శబ్దం ఎవరో ఒకావిడ జానకి ఇకడ ఉనవ అంటూ బాత్రూం డోర్ వరకు వచ్చింది , నా పని అయిపోయింది ఆనుకున అపుడ్డు జరిగింది అద్బుతం అంటీ సడన్గా డోర్ వేససింది, అపటి వరకు అంటీ డోర్ వెనకాల టవల్, లంగా కటుకుని వుంది ఏమో ఆనుకున, అంటీ వంటి మిద చిన్న గుడ్డ ముక కుడలేదు, అంటీ కలర్ చామనచాయ గా వుంటుంది తడ్సిపోవడంతో అబ్బ ఏముంది రా బాబు అని అంటీ అలా చూస్తూ షాక్ లో ఉన,

అంటీ: పైన టవల్ కపుకొని , సరళ నేను బాత్రూంలో ఉన్నాను అంది , బయట నుండి సరళ అంటీ పర్లేదు నేను వెయిట్ చేస్తాను నువ్వు చయ్ స్నానం అంది, నేను తల స్నానం చేస్తున ఎపుడ్ మొదలుపెట్ను నువ్వు వెళ్ళు నేను మల కలస్తును అంది , బయట అంటీ వేల్పోయింది, కానీ అంటీ కి డౌట్ వచ్చి అశోక్ నువ్వు ఇకాద్ వుండు నేను చూసి వస్తాను అని బయటకు వెలి చుసివచింది,

అంటీ: అశోక్ ఇకడ జరిగిన విషయం ఎవరికీ చెపకు

నేను: అంటీ అది అన్కోకుండా జరిగింది ఎవరు మాత్రం ఎం చస్తారు

అంటీ: సర్లే నువ్వు వెళ్ళు నేను వస్తాను అంది

నేను బయటకు వచాను , నేను అయతే బయటకు వచాను గాని మనస్సు అంత బాత్రూం లోనే ఉంది, ఇది జరిగిన తరవాత అంటీ నను చాల బాగా చుసకునది బహుశా అ విషయం ఎవరికిన చెప్తాను ఏమో అన బయంతో అనుకుంట దానితో నేను అంటీకి బాగా క్లోజ్ అయాను నేను డిసైడ్ అయాను అంటీ ని ఎలాగైన దేన్గుదం అని , అంటీ కొడుకులకి సమ్మర్ సెలవులు ఇచారు ఎండలు బాగా ఉండేసరికి వాళ్ళు నిద్ర పోడానికి టెర్రస్ పైకి వచేవాలు రోజు రాత్రుళ్ళు సరదాగా కబ్బుర్ల్లు చెపుకుంటూ నిద్రపోయవాళ్ళం, ఒక రోజు వలతో పటు అంటీ కూడా వచ్చింది.

అపుడ్డు ఆనుకున ఈ సమ్మర్ అయీలోపు అంటీని దేన్గాలి అని. తరవాత రోజు నుండి న ప్లాన్ అమలు పరచాలి ఆనుకున , రోజు నిద్రపోయపుడు అంటీతో మాటల్లు కలిపవని ఏదోటి మాట్లాడేవని అలా ఒక వరం గడిచాక ఓరోజు రాత్రి 12పైన అయీనది అంకుంట నాకు మెలకువ వచ్చింది అలా అంటీ వైపు చూసాను , అబ్బ ఏమి సీన్ ఆంటీ ఫైట పకకి జరిగి ఉంది జాకెట్ పిన్ కూడా తిసేసి వుంది సగం అంటీ సలు నాకు టెర్రస్ లైట్ వెల్తురు లో బాగా కనిపించింది నేను అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను, అలా కిందకి చూసాను అంటీ చీర మోకాళ్ళు వరకు పైకి వచ్చింది అబ్బ నాకు ఇంకా నిద్ర పటలేదు అలా ఓ గంట చూసి నిద్రపోయాను.

Ee telugu sex stories lo inka part 2 vundi.

Mee comments ni post chesthe ennu na part 2 story ni post chesthaa.

న స్టొరీ మీకు నచితే నాకు మెయిల్ చేయండి నా మెయిల్ [email protected] మరిచేపోకండి మీ కోసం మారని స్టోరీలు వునయీ