న పక్కింటి ఆంటీ ని ఫుల్లుగా దెంగా – Part 2

న పక్కింటి ఆంటీ ని ఫుల్లుగా దెంగా – Part 2

Ee telugu sex stories lo part 2 ki vachaamu.

అలా 4-5 రోజులు చూసాను అంటీ ని అనుబవించ్ ఛాన్స్ ఇపుడు వస్తుందో అని ఎదురు చూస్తున.

ఈల కాదు ప్లాన్ చేంజ్ చేయాలి ఆడది మన కామం కలగాలి అంటే దాని ముటుకొవాలి లేదా మన మొడ్డ దానికి చూపించాలి ఇది నేను చాల సెక్స్ స్టోరీస్ లో చదివాను , అలా ట్రై చేదం ఆనుకున తరవాత రోజు ఎపాటి లానే రాత్రి లేచాను అంటీ అందాలూ చూస్తున ఆ రోజు గాలి బాగా వస్తుంది మబ్బులు పాటి ఉంది వర్షం పడేలా ఉంది.

సడన్గా అంటీ కదిలింది నేను బయపడి పాడుకొని నిద్రపోతునట్టు నటిస్తినాను, అంటీ లేచి టెర్రస్ మిద వున బాత్రూం కి వెలంది డోర్, లైట్ కూడా వేస్కోలేదు బహుశా అందరు నిద్రపోతునారు కద అవసరం లేదు అనుకోని వుంటుంది, నేను ఈ ఛాన్స్ ఉపయోగించుకోవాలి ఆనుకున రెండు నిముషాలు గడిచాక నేను లేచి బాత్రూం దగరకి వేళను మొదట ధేర్యం చాలేదు కానీ ఇ ఛాన్స్ మిస్ అయీత్ మాలి రాదు అని న షార్ట్ జీప్ తెసి డోర్ తెసి ఉచ్చ పోసాను చాల వేగంగా, న ప్లాన్ పాలించింది.
అంటీ: ఎవరు అది ఏమి చేస్తునార అంది , నేను బయపడినాటు నటించి అకడ నుండి వచేసను , అంటీ బయటకు వచ్చింది,

అంటీ: ఏంటి అశోక్ ఎం చేసావ్

నేను: సారీ అంటీ మీరు లోపల ఉనారు అని తెలియక నాకు పాస్(ఉచ్చ) వస్తుంటే పోసాను అయీనా మీరు డోర్ వేస్కోలేదు , లైట్ వేస్కోలేదు లోపల ఏముందో నాకు ఎలా కనపడ్తుంది

అంటీ: తప్పు నదే కనీసం డోర్ వేస్కోవలిసింది నా చీర అంత తడిచి పోయీంది ఇపుడు ఎల

నేను: అంటీ క్రిందకి వెలి వేర్ చీర కటుకోండి

అంటీ: ఇపుడా మా అత్త ముసలావిడ వరండా లో నిద్రపోత్రుంటది నను గని చూసిందో అంటే

నేను: ఏమి అనకోనునేంటే ఒక ఐడియా చెప్తాను లోపల నా టవల్ వుంది తుడ్చుకోండి అంటీ!

అంటీ: నా బాధ తుడ్చకోవడం కాదు చీర అంత ని ఉచ్చ వాసనా వస్తుంది, సర్లే గాని పోయీ నీ టవల్ తిస్కురా

నేను: వెలి తిస్కోచాను అంటీ అది తీస్కొని బాత్రూం లోపలి వెళింది , బయటకు వచపుడు పైన టవల్ కపుకుంది అంటీ చీర ,జాకెట్ చేతిలో ఉంది అంటీ నీ అడిగాను ఏంటి అంటీ అవి చేతిలో

అంటీ: నా చీర జాకెట్ తడసి పోయాయీ కద వాసనా వస్తుంది అని నీళ్ళలో జడించాను

నేను: ఇపుడు మీరు ఎల పడుకుంటారు( అలగ్ పడుకుంటది ఏమో అంటీ నీ టాప్లెస్ గ చుడం ఆనుకున

అంటీ: నేను వెలి నీ రూమ్ లో పడుకుంటాను ఫ్యాన్ కింద చీర జాకెట్ అరెసుకుంటాను అంది

నేను: మనస్సులో అబ్బ ఛాన్స్ మిస్ అయంది అనుకోని సర్లే అంటీ వెలండి అని చెప్పాను అంటీ లోపలి వెళింది
నా మనస్సు అంత ఒకటే ఆలోచన్లు అంటీ లోపల ఏమిచేస్తుందో అని నిద్ర కూడా పటలేదు అప్పుడే దేవుడు కరుణించాడు వర్షం పడ్డం మొదలు అయీంది, అంటీ కొడుకుల్లు నిద్ర లేచారు , నేను నిద్రపోతునాటు నటిస్తూ అపుడే లేచాను అమ్మ ఎదిఅన్న అని అడిగారు, లోపల ఉంది అంటే ఎందుకు అని అడుగుతారు అని ఏమో నాకు తెలియదు , కిందకి వెళింది ఏమో అన, వాళ్ళు లేచి వల దుపటిల్లు తీస్కొని కిందకి పరిగేతారు, అహహ ఏమి ఛాన్స్ ఇలాంటి ఛాన్స్ లైఫ్ లో మాలి రాదు అనుకుంటూ వెలి నా రూమ్ డోర్ తీసాను , అంటీ లోపల బెడ్ లైట్ వేస్కొని , నా అదృష్టం బాగుంది అంటీ మంచి నిద్రలో ఉంది పైన టవల్ కూడా లేదు నేను ఛాన్స్ మిస్ కాకూడదు అని అలానే చూస్తున , ఇక ఆగలేక డోర్ గడి పేటను ఆ శబ్దానికి అంటీ లేచింది ,
అంటీ: టవల్ సర్దుకుంటూ ఏంటి అశోక్ ఇలా వచావ్ నేను లోపల ఎల వుననో నీకు తెలసు కద ఎందుకు వచావ్

నేను: అంటీ నేను కావాలని రాలేదు బయట వర్షం పడ్తుంది అందుకని

అంటీ: అవునా మరి నా కొడుకులకి ఏమి చేపావ్

నేను: నాకు తెలియదు కిందకి వెళింది ఏమో , ఇకడ ఉనారు అంటే ఎందుకని అడుగుతారు అని

అంటీ: మంచి పని చేసావ్ లేకపోతే నా పరువు పోయేది

నేను మాత్రం అంటీ ని చుస్తునంత సేపు అంటీ సాలు చస్తున అంటీ అది గమనించింది ఏంటి అశోక్ అలా చుస్తునావ్ అంది

నేను: ఏమి లేదు అంటీ?

అంటీ: నాకు తెల్సులే నువ్వు ఏమి చుస్తునవో

నేను: సారీ అంటీ!

అంటీ: అయీనా నా మొతం వాల్లు అంత చూసి ఇపుడు న సాలు చూడానికి ఎందుకు రా అంత అత్ర పడతావ్

నేను: అంటీ మీరు ఈల మాట్లాడ్తునారు అని ఓపెన్ గా చెప్తున మిమల్ని మొదటి రోజు నిను చిసినపుడే దేన్గాలి అనుకన కానీ బయంతో ఇనీ రోజులు ఆగాను మిరు చుడానికి చాల సెక్స్ గా ఉంటారు

అంటీ: నిజం చెపాలి అంటే నువ్వు ఆ రోజు నన్ను బాత్రూం లో చుసినపటినుండి నాకు కూడా అదోల ఉంది తెలుసా నా మొగుడు తప నన్ను అలా ఎవరు చూడలేదు, నా మొగుడు తొందరగా చనిపోయాడు నాకు ఏమో కోరికలు ఎకువ అపటినుండి అనుచుకొని వున్నాను ఎవరితో అయీనా తొందరపాడదం అనుకుంటే నాకు ఎవరి మిద నమ్మకం లేదు

నేను: మరి నాకు ఎందుకు ఇదంతా చెప్తునావ్ అంటీ?

అంటీ: నువ్వు నను నగ్నంగా చూసి కూడా ఎవరికీ చేపకుండా నన్ను ఏమి అనకుండా ఇనీ రోజులు ఉనావ్ అంటే నువ్వు చాల మంచోడివి అపటి నుండి అనకుంటున అశోక్ నను నీకు సంర్పించుకుందాం అని

అంటీ మాటల్లు విన నేను ఆనందంతో గటిగ్గా అంటీ నీ కోగిలించుకునాను అంటీ కూడా వెంటనే నను కోగిలించుకుంది అలా ఇదరం 5 నిముషాలు అలాగే ఉనం తరవాత అంటీ చాప మీదకి తోసి అంటీ సాలు పిసికను అంటీ హుహు అని ముల్గుతుంది నాకు మొడ్డ ఫుల్ గా లేచింది, అంటీ పైన పడుకుని అంటీ కి ముద్దుల వర్షం కురిపించాను అంటీ ఆనందంతో ఉకిరిబికిరి అయీపోతుంది నేను లేచి నా షార్ట్ ,
టి-షర్టు విపసను అండర్వేర్ లో లేచిన నా మొడ్డ నీ చుసిన అంటీ, అశోక్ నీ మొడ్డ ఎంత పెద్దగ ఉంది నా మొగుడుది కూడా ఇంతది లేదు త్వరగా అది కూడా తెసయే , నేను తీస్తాను కానీ అంటీ ముందు నీ లంగా తెసాయే అంటీ.

నేను అండర్వేర్ తేసేసి పోయీ లైట్ వేసాను అంటీ లంగా తెసేసింది అబ్బ ఆడదాని నగ్నంగా చుడం మొదటి సారి కద మొడ్డ తటుకోలేకపోతుంది, అంటీ త్వరగా రా అశోక్ నా పూకు డెంగు రా రా త్వరగా ఇక నేను ఆగలేక అంటీ పూకు దగరికి వెళి వాసనా చూస్తున , అంటీ ఏంటి అకడ వాసనా చుసుతునావ్, అంటీ నేను చాల వీడియోస్ చూసాను ఫస్ట్ అందరు పూకు నకతారు తరవాత దేన్గుతారు అంటీ అన్నాను , నేను ఎపుడు వినలేదు మాయన కూడా అలా చేలేదు ఎపుడు, అబ్బ అంటీ మీకు తెలెయదు అంటీ బాగుంటది , అంటీ పుకులో నా నాలుక పేటను. ఉప్పగా ఉంది.

ఇందాక ఉచ్చకి పోయీంది కద అందుకు ఏమో, నేను అలా నాకుతుంటే అంటీ అబ్బ తటుకోలేక అట్టుఇటు కద్ల్లుతుంది అలా 2 నిముషాలు చేసాక, అంటీ ఇకచాలు పైకి రరా నేను కళ్ళు పకకి పంగాచపను నా మొడ్డ తీసి అంటీ పూకు దగర పేటి అలా రుదను అంటీ తటుకోలేక అబ్బ , ఎని రోజులు అయీంది రా నా పుకుకి మొడ్డ తగిలి ఇక ఆగలేను మొడ్డ లోపాలకి పెటార, నా మొడ్డ తీసి ఆంటీ పుకులోకి పేటి తోసాను , అంటీ పూకు చాల టైట్ గా ఉంది , ఏందీ అంటీ ఎంత టైట్ గా ఉంది , అంటీ ఉండద మరి , మాయన చనిపోయీ 9 సంవత్సరాలు అయీంది.

ఇని రోజులు ఎలా తటుకునావ్ అంటీ, ఏమి చేదం నీలాంటి వాడు దొరక ఇనీ రోజులు ఆగాను అంది అంటే నాకు పుల్ మూడ్ వచ్సేంది , అంటీ నీ పూకు టైట్ గా ఉంది కద ఎపుడెల , రూమ్ లో నునే వుందా అంది , వుంది అనను పోయీ తిస్కురా అంది, నునే బాటిల్ ఓపెన్ చేసి నా మోడ్డకి కోదిగా ,అంటీ పుకుకి కొద్దిగా రాస్కుని ఇపుడు పెటు దానమ్మ వెళ్తుంది అంది, ఇక ఆగలేక నా మొడ్డ తీసి అంటీ పుకులోకి ఒక తోపు తోసాను నునే అవడం వల మొతం మొడ్డ ఒకేసారి లోపలికి దూరింది, అంటీ పెద్ద కేక పేటింది (బయట వర్షం పడ్తుంది లేకపోతే కిందకి వినబడేది అంత గటిగా రా పెటేది.

నేను ఏమి చయెను అంటీ నునే పుసేసరికి ఒకసారిగా దూరింది , సర్లే నిదానంగా దెంగురా చాల రోజులు అయీంది కద , సర్లే అంటీ అనీ మెల్లగా దేన్గుతూ కొంచెం కొంచెం వేగం పెంచాను ,అంటీ చాల రోజులు అయీసరికి తటుకోలేక మెల్లగా ముల్గుతుంది , ఇలా హ హా అ అ అః అని . అలా 15 నిముషాలు దెంగినా తరవాత సడెన్గా నాకు రిలీజ్ అయీపోయీంది, నేను అంటీ పైన అలాగే పద్కునాను , అంటీ ఏంటి పడ్కునావ్ లేచి దెంగురా , నా వల కాదు అంటీ రిలీజ్ అయీపోయీంది , ఏంటి అయీపోయీందా, ముందు చేపచుకదర , ఏమి అంటీ ఎందుకు? మాయన పోయాక నేను ఆపరేషన్ కూడా చెయీచుకోలేదు.

బయపడకు అంటీ నేను రేపు బయటకి వెళి తెబ్లేట్ తెస్తాను వేస్కో కడుపు రాదు , అంటీ సంతోషంతో నను గట్టిగ కోగిలించుకుంది, 10 నిముషాలు అయాక నా మొడ్డ మళ్ళి లేచేంది , చెపేది ఏముంది అంటీ ని మాలి దెంగాను , అలా రాత్రి మొతం 3 సార్లు దేంగాను, అలాగే వంటి మిద ఏమి లేకుండా పడుకునం, తెలవారుజమున అంటీ వేలేపుడు నను లేపి నేను వెళ్తున అని చెపి వేలిపోయీంది, ఇక అ రోజు నుండి నా ఇంజనీరింగ్ అయీపోయ్ వరకు ఇపుడు విలు కుద్రితే అపుడు అంటీ నీ దేంగే వాని అపుడపుడు అంటీ ని దేంగేడం కోసం కాలేజీ కీ కూడా పోయీవనికదు.

ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియకుండా నా చదువు పూర్తి చేశాను , నాకు ఒకటే బాధ నా లాస్ట్ డే అంటీ డెంగుదం ఆనుకున అది కుదరలేదు.

Ee telugu sex stories lo inka part 2 vundi.

Mee comments ni post chesthe ennu na part 2 story ni post chesthaa.

న స్టొరీ మీకు నచితే నాకు మెయిల్ చేయండి నా మెయిల్ [email protected] మరిచేపోకండి మీ కోసం మారని స్టోరీలు వునయీ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email