దైవసంకల్పం తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి Part 4

దైవసంకల్పం తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి Part 4

వంగొని పిర్రలెత్తగను పంగను జాపగ బారు వాల్జడే
పంగకు మధ్య వేలబడి భూమికి తాకచు నుండ మామయే
లంగను యెత్తి నాలుకను లోతుగ పూకున దూర్చి నాకగన్
భంగిమ బాగు బాగనుచు భర్తయె మొడ్డను నోట దోపగన్
కంగులు వీడి భారచను గుబ్బలు నాట్యము జేయ పుత్రుడే
దాగియు జూడ రమ్మనుచు తల్లియె పిల్వగ గుద్దలోన చ
క్కంగను నూనె మర్దనము జేయగ మొడ్డను దింప! దెంగరా
లింగ నమశ్శివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూప పుత్రుడా
లింగము బెట్టికుక్కి యదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
ముగ్గురు మేడ్రముల్ కసిగ నూపుచు దెంగుచు నుండ సమ్మగా
స్వర్గమిదేనురా రతిన సౌఖ్యమిదేనుర! దూర్చినా మరో
ముగ్గురి మొడ్డలైన యన, ముగ్గురు వేగము పెంచి యెంతగా
దెంగిన దాని కామగుల దీరక నుండెగ, దానికి యెంత కామమో
ముగ్గురు నల్గురైదుగురి మొడ్డలు చాలవు అశ్వమేడ్రమే
దెంగిన చాలదే వృషభ దడ్డుయొ గాడిదతంటు యైననూ
బాగుగ దూర్చిదెంగగను పూకున చాలదు, దానిపూకు బో
రింగుయె ఊటభావిల రసాలను నూరుచు ఎప్పుడైన సి
ద్ధంగనె నుండు, కామకసి దీర్చెడి బారుగ లావుగాను పె
ద్దంగను మొడ్డయున్నకసిదీరగ దెంగమనంగ యెందరో
దెంగిరి కాని దాని కసి దీరదు, గుర్రపు మొడ్డ దూర్చగా
పంగను జాపి దెంగమనును పచ్చిగ బూతులాడుచున్
లింగము నేక దంతమును లోతుగ పూకున గుద్దలోన దో
పంగను విఘ్ననాయకుడు బాగుగ దెంగు వినాయకా యనున్
లింగము యేదియైన మద గుర్రపు గాడిద తంటు యైన దో
పంగను పూకులో దిగుడు బావిల మొడ్డను దించు కోగ నే
దెంగును దూల లంజ యది ద్రౌపది యేముగ పూర్వజన్మమున్
దెంగును కుంతిలా మనసు నచ్చిన వాడిని పిల్వగాను యే
భోగము దాన్ని మించి మురి పించును బాగుగ దెంగ రూక లి
వ్వంగను వాడికే! కసిగ మొడ్డను చీకగ దెంగ రా యనిన్
వంగొని పంగజాపగను మొడ్డను దూర్చుకొ నేటిలంజయే
దెంగిరి యెందరో కసిగ నీకసి తీర్చనె లేరు యెవ్వరున్
లింగస్వరూప శంకరుని లింగము దెంగగ మోజునయ్యె సం
భోగము లోన శంకరుని మించిన వాడు మరెవ్వరేయనిన్

ద్రౌపది, పాండవుల వరుసలు
సర్వజ్ఞ సింగ భూపాలుని వద్దకు ఒక కవి వచ్చాడు.
ద్రౌపద్యాః పాండుతనయాః పతి దేవర భావుకః |
న దేవరో ధర్మరాజః సహదేవో న భావుకః ||
అనే శ్లోకాన్ని మనసులో ఉంచుకొని రాజు

“ద్రౌపదికి పాండవు లైదుగురు భర్తలు కదా! వారిలో ఒకరు ఆమెకు భర్త అయినప్పుడు తక్కినవారు ఆమెకు ఏమవుతారో ఆశువుగా కందపద్యంలో చెప్పగలవా?” అని కవిని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడా కవి చెప్పిన పద్యం …..

కం.
పతి మఱఁదియు సహదేవుఁడు,
పతి బావయు ధర్మజుండు, బావలు మఱఁదుల్
పతులు నర నకుల భీములు,
పతు లేవురు సింగభూప! పాంచాలి కిలన్.
సింగభూపాలుడు ఆనందించి కవిని ఉచితంగా సత్కరించాడట!

కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.
శివుని విల్లు విరచిన వశిష్ట, విశ్వ
మిత్ర శిష్యు డైన విశిష్ట మిత్ర కులజు
భూజ కోరిన దశరథ రాజు పెద్ద
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.
మదినిఁ దలచినఁ వానిని, మదన కాముఁ
గన్నఁ దండ్రిని, నీలపుఁగలువ వర్ణ
దేహుడౌ కృష్ణ దేవుని, దేవకమ్మ
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.

కోక నదుని కోదండము – కోరి విరిచి
కోమలాత్ముడు కోదండ – రాము డంత
కోటి కాంతుల రాజిల్లి – కోటి కెక్క
కోటి కోర్కెలు మదిలోన – కూడు కొనగ
కోరి వరియించి , భూజాత – కోమలాంగి
కులుకు నడకల సిగ్గుతో – కువలయేశు
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది – పడతి మురిసె !

కోకనదుడు = శివుడు, కోటి కెక్కు = ప్రసిద్ధికెక్కు
కువలయేశుడు = రాజు (దశరథ మహారాజు)

మంచిగుణములవాడని మనసు బడెను
జీవితమ్మును పంచగ బావకొరకు
మేను పులకించె మగువకు మేన మామ
కొడుకునే భర్తగా పొంది పడతి మురిసె

ధైర్య సాహస గుణములు ధార్ఢ్యదేహ
మపరిత జ్ఞాన శోభితు డార్య సుతుడు,
తనను మురిపించి యలరించు మేనమామ
కొడుకునే, భర్తగా పొంది పడతి మురిసె.

కోకనదుని కోదండము – కోరి విరిచి
కోమలాత్ముడు రాముడు – కొలువు లోన
కోటి కాంతుల రాజిల్లి – కోటి కెక్క

కొల్లబోయిన హృదయంబు – కోరి విడచి
కోటి కోర్కెలు మదిలోన – కొలువు దీర
కోరి వరియించి , భూజాత – కోమలాంగి
కొత్త నడకల ముదమున -కోసలేశు
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది – కొమిరె( పడతి )మురిసె !
కోక నదుడు = శివుడు
కోటి కెక్కు = ప్రసిద్ధికెక్కు
కోసలేశుడు = దశరథ మహారాజు

తండ్రి వలె ప్రేమ గా జూచు తనదు మామ
కన్న తల్లిని మరపించు నెన్న నత్త
మెట్టి నింటను మమతల పెట్టు వారి
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.
గాలి నాతడు, నామెసౌగంధికమ్ము,
గీతమయ్యెను, నామెసంగీతమయ్యె,
గువ్వ మరదలు, బావనే గూడు, మావ
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె!!!

గౌరవ సాంప్రదాయ కుల కాంతలు తృప్తిగ దెంగ కున్నచో
భర్తల చాటుగా పరువు పోదని నమ్మక మున్నవాడితో
గౌరవ భంగమే కలుగ కుండగ లంజలు కారె! నొక్కడిన్
మార్చి మరొక్కరిన్ వివిధ మేఢ్రము లన్ రుచి జూడ లంజలై
భర్తల చాటుగా కసిగ మేడ్రము పూకున దించు కోవగన్
భర్తల చాటుగా సుతుని మేడ్రము పూకున దించు కొందురే
మీరిన కోర్కెతో సుతుడు ముద్దులు బెట్టగ దేహమంతయున్
జారెను బొందు వీడగను చీరయు లంగయు నేల తాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్
భారము లయ్యెసళ్ళుమద పాకము లూరెను పూకు విచ్చగన్
జారెడి పూకుపాకములు జుర్రగ నాలుక దోప పూకులో
సారము జుర్రగా సుతుడు కీలము బట్టియు చీకచుండగన్

కోర్కెలు మీరగా జనని కామమదోన్మత సార ప్రవాహమే
ధారలు గాను కారగను నోటన నింపగ పుత్ర దాహమే
దీర్చేను తల్లి కామకసి దీర్చగ బారుగ నున్న మొడ్డనే
దూర్చగ లోతుగా భగము నంతయు నింపి దెంగ గన్

గర్భము జేయరా కసిగ గర్భ గుడిన్ రతి జేయ పుత్రుడా
గర్భము తానె జేసెనని గర్వము బొందును నీదు తండ్రియున్
గర్భము మోయగా కసిగ సమ్మగ దెంగుచు నుండనీవు నా
గర్భము నందు మోసితిని చన్నుల పాలను నిచ్చి పెంచితిన్
దర్పము తోడ యవ్వనము నందున బారుగ నున్న మొడ్డనే
దూర్చగ అమ్మపూకుగుల దీరగ దెంగెడి ఆశ్వ మేడ్రుడా
గర్వము గాను వుందిగద సమ్మగ దెంగుచు నుండ నీవు శృం
గారర తీశ్వరా శివుడ సార్ధక నామము నీది పుత్రు శృం
గారసు ఖాలబొందగను గౌరిని నేనుర గర్భమివ్వరా
వీర్యము నింపగా కడుపు వచ్చును బిడ్డను నిత్తు పుత్రుడా

తొండము నేకదంతమును దూర్చగ పూకున గుద్ద బొక్కలో
నిండుగ లింగమంతయును నింపగ నోటిని దెంగుచుండ బ్ర
హ్మాండము బద్దలై నటుల యోనిన పార్వతి కామసారముల్
తొండము తోడ పీల్చెనుగ వినాయకు డప్పుడు కామకేళిలో
జననీ స్తన్యము గ్రోలుచున్ జరణ కంజాతంబునన్ గింకిణీ
స్వన మింపారగ దల్లి మేన మృదుల స్పర్శంబుగా దొండ మ
ల్లన యాడించుచు జొక్కు విఘ్నపతి యుల్లాసంబుతో మంత్రి వె
న్ననికిన్ మన్నపు పొంపుమీర నొసగున్ భద్రంబు లెల్లెప్పుడున్

చివరి పాదంలో మొదటి అక్షరం “న”. యతిస్థానంలోని అక్షరం “భ”. ఈ రెండు హల్లులకీ యతి చెల్లదు. కానీ, “భ”ముందు పదం “నొసగున్”లో “న్” ఉంది కాబట్టి, దానికి “న”తో యతి చెల్లుతుంది. యతిస్థానంలో సంధి జారిగినప్పుడు, సాధారణంగా సంధి జరగకముందు ఉన్న అక్షరంతోనే యతిమైత్రి జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, ఈ కింద పద్యంలో రెండు, నాలుగు పాదాలు గమనించండి:

అంకము జేరి శైలతనయా స్తనదుగ్ధములాను వేళ బా
ల్యాంక విచేష్ట దొండమున నవ్వలి చన్ గబళింపబోయి యా
వంక గుచంబు గాన కహి వల్లభ హారము గాంచి వే మృణా
ళాంకుర శంక నంటెడి గజాస్యుని గొల్తు నభీష్ట సిద్ధికిన్!

“బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులగు త్రిమూర్తులకు జన్మనిచ్చింది ఆది పరాశక్తి అగు శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి. అప్పుడు రాజరాజేశ్వరీ దేవికి మూడవ నేత్రం ఉండేది. అనంతరం, తనను ఈ ముగ్గురిలో ఎవరో ఒకరు వివాహ మాడ వలసిందిగా కోరింది. మొదట ముగ్గురూ నిరాకరించారు. ఆమె నచ్చచెప్పిన పిమ్మట, శివుడు తనని వివాహమాడేందుకు అంగీకరించి, ఒక షరతు పెట్టాడు. తనను (ఆది పరాశక్తిని) వివాహమాడిన అనంతరం మూడవ నేత్రం శివునికి ఇవ్వాలి. అందుకు ఆ దేవత అంగీకరించి, వివాహానంతరం శివునికి మూడవ నేత్రమును ఇచ్చింది. అప్పుడు శివుడు ఆ మూడవ నేత్రముతో ఆ దేవతను భస్మం చేసిసి, ఆ భస్మరాశిని మూడు భాగాలుగా విభజించి, లక్ష్మి, సరస్వతి, పార్వతిలను సృష్టించాడు.”

చంకలు అతులూ గొరిగి చక్కగ నున్నగ
గొరిగితివొ లేదని జూడ గాను
నాలుక తోడనె నాకుచు నుందువు
చంకలు పూకును చక్క గాను
వేళ్ళను పూకున బెట్టగ విప్పార్చి
పూకు పెదాలను పట్టి లాగి
తొడలు జాపంగ నున్నగ గొరిగెడి
మంగలి వీవుర ముద్దు సుతుడ

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండెపూ
కాకలి వేయగా కసిగ సమ్మగ దెంగగ కన్నపుత్రుడే
చాకలి మంగలీ పనులు జేయగ నిత్యము నాకుదాసుడై
ఇంకను యేమి కావలెను ఇంతికి ఈకలి కాల మందునన్
చంకలు అతులూ గొరిగి శుభ్రము జేసియు నగ్నస్నానమున్
చిక్కులు దీసి కేశములు చక్కని వాల్జడ వేసి పుత్రుడే
పిక్కలు దాటు వాల్జడన పిర్రల దాటగ మల్లెమాలలే
మక్కువ తోడబెట్టగను ముద్దులు బెట్టగ నగ్నదేహమున్

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గ మిదేను పుత్రుడా

చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరిసెల్ రస గుల్లను జాంగ్రి లడ్డులున్
మిక్కిలి తియ్యనీ అరటి పండ్లను ముగ్గిన జామపండ్లనూ
చక్కర కేళి పాయసము కొబ్బరి వుండలు జీళ్ళ పాకమూ
చక్కెర పొంగలీ మడత కాజలు బూరెలు పూతరేకులూ
చిక్కని పండు మామిడి రసాలను తియ్యని పాలకోవలన్
చక్కెర పాకమంతయును చిక్కగ పీల్చుగులాబి జాములూ
తొక్కుడు లడ్లు బందరు మిటాయిలు చిక్కని బెల్లపాకమూ
ముక్కలు కోసిమెత్తగను పండిన తియ్యని జామ పళ్ళనూ
పూకు రసాలతో మదన పాకసు గంధము పీల్చు పుత్రుడా
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ అరగించగా
పూకున నిండుగా జొనిపి పూకును నాలుక దోపిపీల్చగన్
చిక్కని పూకుపాకముల సారము కమ్మగ జుర్రు జుర్రగన్
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మను దెంగుపుత్రుడా!

తొమ్మిది మాసముల్ కదుపు నందున మోయగ కన్నవాడు పం
దొమ్మిది మాసముల్ కడుపు నిండుగ సళ్ళన పాలుతాగి పం
దొమ్మిది యేళ్ళుగా కడుపు నిండుగ భోజన మెట్టి పెంచగన్
అమ్మను గాక వేరొకరి నాలిగ జేసుకొనంగ నేలరా
సమ్మగ పూకు దెంగగను సంతస మొందెడి తల్లి యుండగన్
కమ్మని పూకుపాకములు కోరిక దీరగ జుర్రుకోవరా
అమ్మను నీకు అమ్మనుర శోభన సోయగ అందచందము
న్నమ్మను కామకోర్కె మదనోన్మత కోర్కెలు యున్నదాన్ని నీ
అమ్మను గాననే శివుడ ఆలిని జేసుకొ నంగ దెంగరా

కోర్కెలు మీరగా జనని కామమదోన్మత సార ప్రవాహమే
ధారలు గాను కారగను నోటన నింపగ పుత్ర దాహమే
దీర్చేను తల్లి కామకసి దీర్చగ బారుగ నున్న మొడ్డనే
దూర్చగ లోతుగా భగము నంతయు నింపి దెంగ గన్

పెద్ద సళ్ళున్న భారతీ దేవి సళ్ళను యెత్తి బ్రా రవికలో బెట్టగ చీరను బొఢ్ఢుకు జానెడు కిందుగా గట్ట పిక్కలు దాటు వాల్జడలో పిర్రల దాకా మల్లెపూల మాలలను బెట్టి, పిర్రలు సళ్ళు మల్లె మాలలు ఊగుతూ, దారిలో పోతుంటే రతీదేవి భూమికి వచ్చిందా అన్నట్లుంది. జారని పైట సర్దు కొంటూ బలిసిన సళ్ళు చూపిస్తూ వీధిలో పోతుంటే చూచిన ఊళ్ళోని మగాళ్ళందరికి మొడ్డలు చేత్తో పట్టుకొని కొట్టు కొంటున్నారు. అంతేనా వూరక్కుకలకు కూడా మొడ్డలు లేచాయి. అప్పుడు అ దారిలో మగాళ్ళ వీర్యము, కుక్కల వీర్యము యేరుల గా ప్రవహించింది, ప్రతి రోజు, ఓ తల్లి భారతీ

అరుదుగ కానిపించెడి సుగంధ శుభాంగిని మేనికాంతులే
మెరియగ రంభ మేనక సుభద్ర తిలోత్తమ తార ఊర్వశీ
సురుచి సరస్వతి ఊర్మిళ సుశీల ప్రమీల మరీచిక రమా
పరిమళ పంకజాక్షి పరమేశ్వరి శోభన సోయగ తల్లిభారతీ
సరసుల మానసంబు సరసజ్ఞులెఱుంగును! గంఢు తుమ్మెదల్
విరిసిన పుష్ప వాసనలు బట్టి మరందము గ్రోలు చందమున్
అరుదుగ కానిపించు మదనోన్మత తల్లి శుభాంగ భారతిన్
మురిపెము తోడ జూచెను సుపుత్రుడు కామ కోర్కెతో
వరుసలు జూడ నేల మదభామిని ప్రౌడ శుభాంగి తల్లి యే
సరసము లాడగా రతికి సిద్దము జేయగ పుత్రు డాశగా
కరములు బట్టి చన్మొనలు మీటగ పెద్దగ నయ్యె భారమై
బరువుగ సళ్ళు జారగను బట్టగ చేతుల నందు పుత్రుడే
మురిపెము తోడ చన్నులను నోటన దూర్చగ చీకు చుండగా
విరిసెను పూకు కామమద పాకము పొంగగ, జిహ్వ దోపగన్
కరువుగ జుర్రు జుర్రగ శుభాంగిని కామ రసాలు పొంగగన్
అరిచెను మొడ్డ దోపమని ఆర్తిగ తల్లియె మొడ్డ బట్టగన్
కరిచెను మోమునంతయును కోర్కెలు మీర కసేక్కతల్లియున్
మురిసెను బారు గాబలిసి పెద్దగ నుండిన పుత్ర మేడ్రమున్
కరువుగ చేత బట్టగను చీకగ ముద్దుగ కోర్కె తోడనే
పరచెను పంగ జాపగను మొడ్డను లోతుగ దించుకోవగన్
విరిసిన పూకు లోతులకు దింపగ మొడ్డను దెంగు దెంగగన్
కురులను లాగుచూ కసిగ సమ్మగ వేగము పెంచి గుద్దగన్
ఎరుగను ఇంత సౌఖ్యము లుయెన్నడునైన కామకేళిలో
దరువులు వేయగా మదన సారము పొంగగ పుత్ర వీర్యమే
కురిసెను తల్లి పూకుమ దసార ముతోక లసేను
వరములు
ఎరుగను ఇంత గా బలి సి పెద్ద గ లావు గ నున్న మొడ్డనే
మురిపము దీర ముద్దుగను మొక్కులు దీర్చ ప్రౌఢల వృద్ధలన్
సరసుడ వీవురా శివుడ చిన్నతనంబు నె నేర్చినావు సిం
హరతిని జేయ స్త్రీలకు మహాసు ఖలాల సజూప లింగడా
నీ వాలుజడ
చేమంతుల అందానికి పచ్చని పసిడి కాంతులిచ్చిన నీ వాలుజడ
సన్నజాజుల పరిమళాన్నిప్రతి పాయలోను నింపుకున్ననీ వాలుజడ.
గులాబుల గుబాళింపులను గుచ్చెత్తి నను పిచ్చెత్తించేనీ వాలుజడ
మొగలి పూల వాసనతో రేయికి సెగలు రేపే నీ వాలుజడ
మదనుని కొరడాలా నీ యవ్వనాన్ని నియంత్రించే నీ వాలుజడ
జడగంటలను చేతపట్టి మదిలో వలపుల జేగంటలు మోగించే నీ వాలుజడ.
మల్లెల మాలలను చుట్టుకునివిల్లెత్తిన శృంగారంలానీ వాలుజడ.
సైకత వేదికలని తాకుతూయామినీ వాహినిలా సాగేనీ వాలుజడ.
నీ నడుము కదలికలవద్దవయ్యారం నేర్చుకుంటూనీ వాలుజడ.
అలుకలో చెళ్ళుమనినాబుగ్గల తాకిన పట్టుకుచ్చులనీ వాలుజడ
ప్రణయంలో నా మెడను చుట్టి చెంతకు లాగిన నీ వాలు జడ.
వసంతుని ధనువుకి కట్టిన పూలనారిలా నీ వాలుజడ.
రాత్రులలో కామునితో కయ్యానికి కాలుదువ్వే నీ వాలుజడ.
సరసాలలో మిన్నాగులా కదులుతూ క్షీరనీరాలింగనాల మధ్య నలుగుతూ
సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగే నీ వాలుజడ.

మ. ఒడినందుండినయట్టి మల్లెపువులందొక్కొక్కటిన్ దీసి వా
ల్జడ యల్లించుకొనంగ దల్లికిడు వేళన్, వచ్చు నన్ గాంచి వె
ల్వడగా నిల్వగ బాఱువోక మునిగాళ్ళన్ నిల్చు నానాటి నీ
పడుచుం బ్రాయపు జిన్నె నా కనులకున్ బ్రత్యక్షమౌగావుతన్
అవి పెళ్ళయి భార్య కాపరానికి వచ్చిన తొలినాళ్ళు. ఆమెతో పాటు అత్తగారు కూడా వచ్చారు. ఈయన పని మీద వెళ్ళి సాయంకాలానికి యిల్లు చేరుకొన్నారు. వాళ్ళింట్లో పెరడు, ఆ పెరటిలో ఒక మల్లె చెట్టూ ఉండేవి కాబోలు. మల్లెపూలు కోసుకొచ్చి, ఒడిలో పోసుకొని, తల్లి దగ్గర కూర్చొని ఉంది కొత్త పెళ్ళికూతురు. ఒకో పువ్వుని తల్లికి అందిస్తూ ఉంటే ఆమె కూతురికి చక్కని వాలుజడ అల్లుతోంది. ఈ లోపున ఈయన వచ్చారు. ఇంకా కొత్త కదా, సిగ్గూ బిడియం పోలేదు. ఆయన్ని అలా చూసేసరికల్లా ఆ నవోఢకు ఏం చేయడానికీ పాలుపోలేదు. దగ్గరకి వెళ్ళాలా, అలాగే ఉండాలా, సిగ్గుతో పారిపోవాలా – ఏమీ తెలియక, ఏదో చేయాలన్న తొందరలో, దిగ్గునలేచి మునిగాళ్ళపై నిలుచుండిపోయింది. అలా నిలుచుండిపోయిన ఆమె పడుచుప్రాయపు విలాసం తన కళ్ళముందు ప్రత్యక్షమైతే బాగుండునని కోరుకొంటున్నారు.
గుద్దన వున్నదే పొగరు సుందర శోభన కామ హస్తినీ
ముద్దుల మోములోమెరుపు పెద్దగనూగుచు సళ్ళుపిర్రలున్
అందము లోన ఆడతన మందున యెవ్వరు సాటిలేరులే
గుద్డదరంగగా కసిగ దెంగుదు గూటము దించగ తల్లిభారతీ!

తే. గీ.
ఒత్తు కొనివచ్చు కటికుచో ద్వృత్తి జూచి
పొలతి తనుమధ్య మెచటికొ తొలగి పోయె
ఉంఢె నేనియు కనబఢ కుంఢు నటవె
ఉథ్ధతుల మథ్య నిరుపేద కుంఢ దరమె!

అర్ధము:
ఒత్తుకొని వచ్చు = ఒత్తుకొని వచ్చు, కటి=పిరుదలు , కుచోద్వృత్తి = కుచ + ఉద్వృత్తి, పొలతి = తరుణి, స్త్రీ , తనుమధ్య = నడుము, మెచటికొ = ఎక్కడికో

సంపన్నుల మధ్యన నిరుపేద ఉండలేనట్లుగానే … అతివలకు బాగా పెద్దగా వుండే కటి పిఱుదులు వక్షోజములు – కింద పైనా ఒత్తుకొని వవస్తుంటే
నడుము ఎచటికో తొలగిపోయింది ఉంటే కనబడ కుండా వుంటుందా?

చంపకమాల:
పెదవుల రూపునే పొలతి పూకు పెదాలను బ్రహ్మ సృష్టియ
న్నది తెలిసేను తల్లి తన పూకును జూపగ చిన్ననాటనే
అధరపు వంపు సొంపులను ఆకృతిని జూడగ ఇంతి కామ మె
వ్విధముగ స్త్రీమదోన్మతము మోమును జూడనెరింగి యెందరో
విధవలు కన్నె ప్రౌడలను వృద్ధల పూకులు నాకు లభ్యమౌ
విధమును జెప్పె నాజనని ముద్దుల పూకును దెంగు పుత్రుడన్

అర్ధం:
పెదవుల ఆకృతి ఎలా వుంటే ఆడదాని పూకు పెదాలను బ్రహ్మ సృష్టి
అనే విషయం నా అమ్మ చిన్నప్పుడే తన పూకు చూపించి చెప్పింది.
ఆడదాని పెదవుల రూపం జూచి దాని పూకు ఎలా వుంటుందో స్త్రీ మదోన్మతము మోమును జూడ తెలిసిన వాడిని కాబట్టే యెంతో మంది కన్యలు, ప్రౌడలను వృద్ధల విధవల పూకులు నాకు లభ్యమౌతాయి

వంగొని పిర్రలెత్తగను పంగను జాపగ బారు వాల్జడే
పంగకు మధ్య వేలబడి భూమికి తాకచు నుండ మామయే
లంగను యెత్తి నాలుకను లోతుగ పూకును గుద్ద నాకగన్
భంగిమ బాగు బాగనుచు భర్తయె మొడ్డను నోట దోపగన్
కంగులు వీడి భార చను గుబ్బలు నాట్యము జేయ పుత్రుడే
దాగియు జూడ రమ్మనుచు తల్లియె పిల్వగ గుద్దలోన చ
క్కంగను నూనె మర్దనము జేయగ మొడ్డను దింపదెంగరా
లింగనమశ్శివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూప పుత్రుడా
లింగము బెట్టి కుక్కి యదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
ముగ్గురు మేడ్రముల్ కసిగ నూపుచు దెంగుచు నుండ సమ్మగా
స్వర్గ మిదేనురా రతిన సౌఖ్యమిదేనుర దూర్చినా మరో
ముగ్గురి మొడ్డలైన యన ముగ్గురు వేగము పెంచి యెంతగా
దెంగిన దాని కామ గుల దీరక నుండెగ దానికి యెంతకామమో!
ముగ్గురు నల్గురైదుగురు మొడ్డలు చాలవు అశ్వమేడ్రమే
దెంగిన చాలదే వృషభ దడ్డుయొ గాడిదతంటు యైననూ
బాగుగ దూర్చి దెంగగను పూకున చాలదు దానిపూకు నే
దెంగిన జాలు జన్మముయె ధన్యము యేమగవాడికైననూ

చెల్లియొ చెల్లకో జనని జేసిన రంకును సైచెనాన్నయున్
తొల్లి గతించె, నేడు నిను దెంగగ యవ్వన పుత్రుడుండ నీ
సళ్ళను మీటపూకుమద సారము జుర్రగ పూకుదెంగగన్
తల్లికి వేరు లంజ మొగు డెందుకె జెప్పవె కామ హస్తినీ
పిల్లడు గాను బారుగను పెద్దగ నున్నది మొడ్డ జూడవే
తల్లివి యైననేమి మద నోన్మత హస్తిని జాతి దానివే

అమ్మా, నీవు జేసిన రంకులు చెల్లియొ చెల్లకో – బాగా దెంగలేక నాన్న
చూస్తూ ఊరుకున్నాడు. అదంతా గతం. నీ సళ్ళు మీటుచూ, ని పూకు లోంచి
వచ్చే మదరసాలను జుర్రుకొని నీ పూకు దెంగడానికి యవ్వనం లో వున్న
నీ కొడుకు బాగా దెంగుతుంటే ఇంకా వేరే లంజమొగుడెందుకు చెప్పమ్మా
కామం లో హస్తిని జాతి స్త్రీవి.

భోగభాగ్యములెన్నియున్నను మేడలు మిద్దెలెన్నియున్నసం
భోగ సౌఖ్యము లేని ఇంతికి పాపపుణ్యము లెంచకుండ సం
భోగ సౌఖ్యము బొం దయవ్వ న పుత్ర మొడ్డను దించ గన్
భోగరీతులు నేర్పి పుత్రవతౌను భర్తయెరుంగ లేదు యెన్నడున్
________________________
ఎందరు దెంగినారొ మరి యెందరి మొద్దలు చీకినావొ న
న్నందరు లంజపుత్రుడవ నందురు వూరిన పెద్దచిన్నవా
ళ్ళందరు దెంగి నారనిను లంజవు గాదటె నీవు జెప్పవే
అందరు నిన్నుకామమద నోన్మత హస్తిని జాతి స్త్రీవనిన్
పెద్ద స్థనాల కామమద భామిని కుంభ నితంబసుందరీ
గుద్దల సుందరీ జఘన సుందరి చిత్రిణి జాతిస్త్రీవనిన్
ముద్దుల పంతులమ్మవని పిల్లల మొడ్డలు చీకుదానివనిన్
అందము లోనఅడతన మందున ద్రౌపది కుంతివేయనిన్
పెద్దగ లోతుగా దిగుడు భావిల ఊటలు ఊరు పూకులో
పెద్దగ లావుగా బలిసి మొడ్డలు దింపగ నొక్కకోక్కరిన్
వద్దన కుండ దెంగమని పూకును గుద్దను అప్పగించగన్
ఎందరు దెంగినా కసిగ యెన్నడు దీరని కామకోర్కేనీ
కుందని అశ్వ మేడ్రములు గాడిద మొడ్డలు పట్టునంత లో
తుందని కుక్కమొడ్డలను దించుకొ నంగను దెంగుతావనిన్
విద్యను నేర్పు పిల్లలకు పూకును గుద్దను నాకువిద్యలే
ముద్దుగ నేర్పుగా కసిగ మొడ్డలు చీకుచునుందువందరున్

పెద్దగ లోతుగా దిగుడు బావిల నయ్యెర పూకు దెంగగన్
పెద్దగ లావుగా బలిసి బారుగ ఆశ్వపు మేడ్ర మొడ్డతో
గుద్దను దెంగరా కొడక గుద్దను ఇంకను కన్నెనేనురా
గుద్దను నూనెమర్దనము జేయగ వేళ్ళనుదోపి లోతుగా

పెద్దగ జేయగా కసిగ మొడ్డను దించగ దెంగుదెంగరా
పెద్దగ లోతుగా దిగుడు భావిల ఊటలు ఊరు పూకులో
పెద్దగ లావుగా బలిసి మొడ్డను దింపగ ప్రౌఢ మాతకున్
గుద్ద దరంగ సమ్మగ కసి కామము దీర్చగ సచ్చినోడ నా

ముద్దుల పుత్రుడా శివుడ కామ మదోన్మత అశ్వమేఢృడా
వద్దుర వద్దువద్దనుచు పూకున వీలుగ మొడ్డదోపగన్
గుద్దను యెత్తి దెంగుచును సళ్ళను చీకర సచ్చినోడ నా
గుద్డదరంగ దెంగరా కొడక స్వర్గమిదేనుర పుత్రుడా యనెన్
ఇద్దరు పకృతీ పురుష క్రిడలు నాడగ తతీ మన్మధులై
ముద్దుగ ముద్ద ముద్దకును ముద్దలు పెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దు గుద్దుకును ముద్దులు పెట్టగ దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ లంజ పుత్రుడా
ముద్దులు బెట్టరా తనువు నంతయు నాకర సళ్ళుచంకలన్
గుద్దను పిర్రలూ మద రసోద్భవ పూకును జుర్రు కోర నా
ముద్దుల పుత్రుడా బలిసి బారుగ గాడిద తంటు మొడ్డతో
గుద్దర సచ్చినోడ కడు సమ్మగ నుందిర నీవు దేంగగన్
పెద్దగ నయ్యెరా బలిసి భారము లయ్యెర సళ్ళుపుత్రుడా
ముద్దుగ పూకు దెంగుచును పాలను తాగగ నీవునిత్యమూ
గుద్దయు పిర్రలూ తొడలు జబ్బలు లావుగ కొవ్వుబట్టె ము
ప్పొద్దుల నీదు వీర్యమును నింపగ పూకున లంజపుత్రుడా

పెద్దగ జేసితీవు చను బాలను తాగగ చిన్నవాడిగన్
ముద్దుగ ఆరువర్షములు పాలను తాపితి సమ్మగాను! ము
ప్పొద్దుల పొట్టనిండుగను భోజన మెట్టగ పూకునిండుగన్
పెద్దగ లావుగా బలిసి యేపుగ నుండెడి నీదు మేడ్రమే
గుద్దగ సమ్మగా కుతిగ కమ్మగ దెంగగ తృప్తిదీరగన్
ముద్దుగ నయ్యెరా బలిసి పోవగ వంటికి కొవ్వుబట్టియా
నందము తోడ నాతనువు నున్నగ నయ్యెర కాంతులీన నా
యందము వృద్ధి బొందెదనుర యోనిన వీర్యము నింప నీవు ము
ప్పొద్దుల పూకు పూజలను భక్తిగ జేసెడి ముద్దుపుత్రుడా
గుద్దన వుందిరా మదము గుద్దన కన్నెను గాన నూనెతో
గుద్దన నింపి మర్దనము జేయగ వేలును దోప బొక్కలో
పెద్దగ నౌనురా బలిసి బారుగ లావుగ నీదు మేడ్రమున్
గుద్దన లోతుగా జొనిపి కుమ్మర కమ్మగ సమ్మసమ్మగా
గుద్దదరంగను దెంగుచును కీలము వత్తుచు పూకుబొక్కనే
ముద్దిడ వేళ్ళు దోపి కల బెట్టగ నాతనువంత బొందు యా
నందము జెప్పలేను సుతుడా మరి యెందరి మొడ్డలైన నా
గుద్దను పూకు నింపుకొన కోర్కెగ నుండుర వూరిలోని వా
రందరి మొడ్డలూ కసిగ రంజుగ దించగ దెంగు కోర్కె నా
గుద్దను పూకు నోటిని సుఖంబు వచ్చుర! అశ్వమేడ్రముల్
గార్ధభ జాతి తంటులను చీకగ దోపు కొనంగ దెంగ యా
నందము బొందెదన్ శివుడ దూలను దీర్చగ దూల మైననూ
నందుల మేడ్రమైన రతి నందున పూకున దూర్చుకోవగా
సిద్ధము నేను కామమద హస్తిని నేనుర రంకు పుత్రుడా
పెద్దగ నయ్యెరా చనులు పిర్రలు వంటికి కొవ్వుబట్టియున్
ముద్దుగ నైతిరా బలిసి పోవగ నిత్యము వాడు దెంగ ము
ప్పొద్దుల పూకు నిండుగను పూకున మొఢ్ఢను దోపి దెంగగన్
ముద్దుగ మోజుదీర రస మంతయు నింపగ రంకు పుత్రుడే!
పెద్దగ లోతుగా దిగుడు బావిల నయ్యెర పూకు దెంగగన్
పెద్దగ లావుగా బలిసి బారుగ ఆశ్వపు మేడ్రము బోలిమొడ్డతో
గుద్దదరంగ దెంగగను సమ్మగ పూకుయె పెద్దగ నయ్యెపుత్రుడా

భోగభాగ్యములెన్నియున్నను మేడలు మిద్దెలెన్నియున్నసం
భోగ సౌఖ్యము లేని ఇంతికి పాపపుణ్యము లెంచకుండ సం
భోగ సౌఖ్యము బొంద యవ్వన పుత్ర మొడ్డను దించ గన్
భోగరీతులు నేర్పి పుత్రవతౌను భర్తయెరుంగ లేదు యెన్నడున్

లా వొక్కింతయు లేదు; మొడ్డ కసిగా లేవంగ లేదేన్నడున్
ఆవేశంబుగ పూ కునాకి రసమం తా పీల్చి జుర్రన్ మొగుడే
ఆవేశంబుగ! దెంగలేడుర కసంతా దీర్చగనే లేదు రా
నావళ్ళంతయు కొవ్వు బట్టి మదనోన్మత్తంబు తోపిచ్చె క్కం
నీవే తప్ప నితః పరం బెఱుఁగ; నామోహంబు దీర్చంగయున్ !
రావే ఈశ్వర పూకు నంత కసిదీ రాదెంగగన్ రార శివా
నీవే నా మదమూ కసంత రతిలో దీర్చేటి లింగేశ్వరు డా
నీవే నా సుతుడై మదంబు కసినీ దీర్చంగ పుట్టితి వీ
నీవే తా ళినిగ ట్టి నాకు మగడై దెంగాలి రాపుత్రుడా
కొవ్వంతా కరిగే లపూకు మదపా కాలన్నిజుర్రేయ గా

కురులకు గాలి తాకగను సుందర మోమున చంద్ర కాంతిలో
విరిసిన పుష్ప సోయగ శుభాంగ సుగంధిని స్త్రీత్వయందమే
మెరియగ దేవిభారతిని గాంచిన పుత్రుడు తల్లి అందముల్
మురిపెము తోడ జూడగ మన్మధ శరంబులు తాకె నిద్దరిన్
తరగని అంద చందము లతల్లి నిజూడ గపుత్ర మేడ్రమే
పెరిగెను బారు గాబలి సి పెద్ద గనయ్యె నుకామ కోర్కెలే
పెరగగ తల్లి పూకున ను మొడ్డ ను దించ గనాశ వృద్దినై
మురిపెము గాను జూచెనుగ పుత్రుని మేడ్రము తల్లి కోర్కెతో

నలుబది యేళ్ళ ప్రాయమున తగ్గని స్త్రీత్వపు యంద చందముల్
బలిసిన పెద్ద సళ్ళు బిగువెంతయు తగ్గని క్షీరకుంభముల్
మలిచిన శిల్ప సోయగపు వంపుల శుభాంగ కన్నతల్లినే
తలచెను ప్రేమ దేవతగ ప్రేయసి నెచ్చెలి ముద్దు భార్యగన్
తలచెను పుత్రుడామెను మదోన్మత శోభన నగ్నరూపమున్
వలచెను నొక్కనొక్కటిగ చీరెను బ్లౌజును బ్రాను లంగయున్
వలపుల రాణి వీవనుచు ముద్దులు బెట్టగ దేహ మంతయున్
మిలమిల లాడు

పల్లవ వైభవాస్పదములు పదములు కనక రంభాతిరస్కారు లూరు
లరుణప్రభా మనోహరములు కరములు కంబుసౌందర్యమంగళము గలము.
మహితభావాభావమధ్యంబు మధ్యంబు చక్షురుత్సవదాయి చన్నుదోయి
పరహసితార్దేందుపటలంబు నిటలంబు జితమత్తమధుకరశ్రేణి వేణి

భావజాశుగముల ప్రోపులు చూపులు
కుసుమశరుని వింటి కోనలు బొమలు
చిత్తతోషణములు చలువ భాషణములు
జలజనయనముఖము చంద్రసఖము !

తెల్లని చీరఁ గట్టి ఘన తేజపు మోమునఁ బొట్టుఁ వెట్టి యా
కళ్ళకు కాటుకద్ది తన కాలిన గజ్జెలు ఘల్లుఘల్లనన్
మెల్లగ దారిలో నడువ పిర్రలు చన్నులు నూగుచుండగన్
నల్లని కేశసంపదలు తొడలు దాటగ నాట్య మాడగన్
నల్లని వేణి బట్టుకొని నాట్యముఁ జేయగ తానె వచ్చెరో
అల్లన జూడగా సుతుడు కామమదోన్మత తల్లిభారతిన్
మల్లెల మాలలే జడన బెట్టగ ముద్దుగ కౌగిలించగన్
సళ్ళను మీటుచూ రవిక కంగులు విప్పగ చీరె జార్చగన్
కాళ్ళకు మధ్యలో తొడల సందున వంగొని లోతుపూకు లో
నాలుక దోపిపూకురస మంతయు జుర్రగ వంగ బెట్టియున్
మెల్లగ మెల్లమెల్లగను పూకున మొడ్డను దోపి నిండుగా
కాళ్ళను యెత్తిబట్టి భుజాలకు పైనను వేసుకోవగన్
వేళ్ళను గుద్దనిండుగను బెట్టగ గుద్దను పూకు దెంగితిన్

వాలు కన్నుల వయ్యారి వాలుజడయు
సాంప్రదాయ భూషణములు శాస్త్రవిధిని
భరత నాట్య భంగిమ కరచరణములను
గాంచ మదినేరి కైననూ కలుగు ముదము

భారతీదేవి అందం కాళిదాసు వర్ణించిన శ్యామలాదేవి వర్ణన లా వుంది

హేమ కుంభోప మోత్తుంగ వక్షోజ భారావనమ్రే త్రిలోకావనమ్రే లసద్వృత్త గంభీర నాభీ సరస్తీర శైవాల శంకాకర శ్యామరోమావళీ భూషణేమంజు సంభాషణే
చారు శింజర్కటీసూత్ర నిర్భత్ర్సితానంగ రేఖా ధనుశ్శింజనీ డంబరే దివ్యరత్నాంబరే
పద్మరాగోల్లసన్మేఖలా భాస్వర శ్రోణి శోభా జితస్వర్ణ భూబృత్తలే చంద్రికాశీతలే
వికసిత నవకింశుకా తామ్ర దివ్యాంశుకచ్ఛన్న చారూరు శోభా పరాభూత సింధూర శోణాయ మానేంద్ర మాతంగ హస్తార్గళే శ్యామలే
కోమల స్నిగ్ధ నోత్ప లోత్పాదితానంగ తూణీర శంకాకరోద్దమ జంఘాలతే చారు లీలాగతే నమ్ర దిక్పాల సీమంతినీ కుంతల స్నిగ్ధ నీల ప్రభాపుంజ సంజాత దూర్వాంకురాశంక సారంగ సంయోగ రింఖన్నఖేందూజ్జ్వలే ప్రోజ్జ్వలే
ప్రహ్వ దేవేశ దైత్యేశ యక్షేశ భూతేశ వాగీశ కోణేశ వాయ్వగ్ని మాణిక్య సంఘృష్ట కోటీర బలా తపోద్దామ లక్షారసారుణ్య లక్ష్మీగృహీ తాంఘ్రి పద్మద్వయే అద్వయే సురుచిర నవరత్న పీఠస్థితే సుస్థితే

కటి యొకటే ధరిత్రి నవఖండము లేలఁగఁ జాలు, నందుపైఁ
బటు జఘనంబె చక్రములఁ బుంపు లిడున్, గుచముల్ మహోన్నతం
బిటు సృజియించి, దీని కొకయించుక కౌను సృజింపఁడాయె నే
మిటికొ విరించి? యింతి మెయి మించు కనుంగొని మోహమందెనో

గోష్పద రూపమై మిగుల కోమలమై గణుతింపరానిదై
శష్ప విహీనమై నునుపు దాలగ గల్గి ద్రవం బపారమై
పుష్పిణి యైన నీ భగము పుణ్యమునన్ భుజియింప గల్గె వా
స్తోష్పతి కైన నా జనని సుందరి నిన్ను వచింప శక్యమే

దాయాదుల్వలె గుబ్బచన్ను లొలయన్ ధావళ్య నేత్రాంబుజ
చ్ఛాయ ల్తాండవ మాడ గేరి పురుష స్వాంతమ్ముల న్మన్మథుం
డేయం పుత్రుని లింగమే గని విశ్వేశార్చనా వేళలన్
వాయించెం గిరిగిండ్లు బాహు కుశల వ్యాపార పారీణతన్

పంగను జాపగా జనని వంగగ బెట్టగ తల్లి యోనిలో
లింగము బెట్టి క్రుక్కి యదలించుచు నొక్కొక తాకు తాకినన్
లింగ నమశ్శివాయ గురులింగ మహేశ్వర లింగరూప యో
యంగజ భంగ సాంబగురుడా యను దాకిన తాకు తాకునన్

జిలుగైన చెంగావి జిగి మీరు కుచ్చెళ్ళు
చిన్ని మెట్టెల మీద జిందులాడ
నీటైన రత్నాల తాటంకముల కాంతి
కుల్కు గుబ్బలమీద గునిసియాడ
గురుతైన యపరంజి గొప్ప ముత్తెపు సత్తు
మోవిపై నొకవింత ముద్దు గుల్క
తీరైన ముత్యాల హారముల్ మేలిమై
మెరుగు జెక్కుల తోడ మేలమాడ
గంధకస్తురి వాసనల్ గమ్మనంగ
నలరు విలుకాని చేతి పూపమ్మనంగ
కాళ్ళనందెలు గలు గల్లు గల్లనంగ
సొగసు గుల్కంగ వేపారి జనని వచ్చె

పిక్కలు దాటు వాల్జడన మల్లెల మాలలు నూగుచుండగన్
చక్కదనాల తల్లి రతి శోభన సోయగ స్త్రీత్వయందముల్
మక్కువ తోడ జూడ మదనోన్మతుడైన సుపుత్రుడామె సం
పర్కముకై తపించె జనని ప్రౌఢసుగంధము వ్యాప్తిజెందగన్

అరుదుగ కానిపించెడి సుగంధ శుభాంగిని మేనికాంతులే
మెరియగ రంభ మేనక సుభద్ర తిలోత్తమ తార ఊర్వశీ
సురుచి సరస్వతి ఊర్మిళ సుశీల ప్రమీల మరీచిక రమా
పరిమళ పంకజాక్షి పరమేశ్వరి శోభన సోయగ తల్లిభారతీ
సరసుల మానసంబు సరసజ్ఞులెఱుంగును! గంఢు తుమ్మెదల్
విరిసిన పుష్ప వాసనలు బట్టి మరందము గ్రోలు చందమున్
అరుదుగ కానిపించు మదనోన్మత తల్లి శుభాంగ భారతిన్
మురిపెము తోడ జూచెను సుపుత్రుడు కామ కోర్కెతో
వరుసలు జూడ నేల మదభామిని ప్రౌడ శుభాంగి తల్లి యే
సరసము లాడగా రతికి సిద్దము జేయగ పుత్రు డాశగా
కరములు బట్టి చన్మొనలు మీటగ పెద్దగ నయ్యె భారమై
బరువుగ సళ్ళు జారగను బట్టగ చేతుల నందు పుత్రుడే
మురిపెము తోడ చన్నులను నోటన దూర్చగ చీకు చుండగా
విరిసెను పూకు కామమద పాకము పొంగగ, జిహ్వ దోపగన్
కరువుగ జుర్రు జుర్రగ శుభాంగిని కామ రసాలు పొంగగన్
అరిచెను మొడ్డ దోపమని ఆర్తిగ తల్లియె మొడ్డ బట్టగన్
కరువుగ జుర్రు జుర్రగ శుభాంగిని కామ రసాలు పొంగగన్
అరిచెను మొడ్డ దోపమని ఆర్తిగ తల్లియె మొడ్డ బట్టగన్
కరిచెనుమోమునంతయునుకోర్కెలుమీర కసేక్కతల్లియున్
మురిసెను బారు గాబలి సిపెద్ద గనుండి నపుత్ర మేడ్రమున్
కరువుగ చేత బట్టగ ను చీక గముద్దుగకోర్కె తోడనే
పరచెను పూకు విచ్చగ నుమొడ్డ నులోతు గదించు కోవగన్

తల్లీ నిన్నుదలంచి మేఢ్రమును చేతన్ బట్టి ఝాఢించని
న్నాళ్ళూ నీ చనులూ మదోన్మత సుగంధంబే విరాజిల్లునీ
వళ్ళంతా తడిమీ బలంగ కసిగా పూకంత దెంగన్ ని
న్నాళ్ళూ వేచితి నమ్మ దీర్చితివి నాకోర్కెలి నాళ్ళకున్

భారస్థనాలు భారతియె బ్రారవి కందున బెట్టె నెత్తగన్
చీరను బొఢ్ఢుకిందుగను గట్టగ పిక్కలు దాటు వాల్జడన్
పిర్రల దాక మల్లెలను బెట్టగ పిర్రలు సళ్ళు నూగుచున్
దారిన బోవ శోభన రతి దేవత భూమికి వచ్చెనే యనన్
ఊరి మగాళ్ళు జూడగను మొడ్డలు చేతను బట్టినూపగన్
దారిన ఊరకుక్కలకును దఢ్ఢుయె లేవగ తోక నూపుగన్
జారని పైట సర్దుకొనుచు చన్నుల పొంకము జూపదారిలో
వీర్య ప్రవాహయేరులుగ యేర్పడె నిత్యము తల్లి భారతీ
తెల్లని దాన పద్మ నయనంబులదాన మదోన్మతంబు రా
జిల్లెడి దాన భారచను గుబ్బల దాన నితంబ సుందరీ
నల్లని వాల్జడే తొడలు దాటగ నాట్యము జేసెడి దాన నా
తల్లివి యైననేమి కసి దీరగ దెంగుదు నమ్మభారతీ!

తెల్లని దాన పద్మ నయనంబులదాన మదోన్మతంబు రా
జిల్లెడి దాన భారచను గుబ్బల పొంకము దాన నవ్వు రా
జిల్లెడి మోముదాన రతి శోభన కుంభనితంబ సుందరీ
నల్లని వాల్జడే తొడలు దాటగ నాట్యము జేసెడి దాన నా
తల్లివి యైననేమి కసి దీరగ దెంగుదు నమ్మభారతీ

రంభా స్తంభము లూరువు
లంభోరుహనిభము లక్షు లతను శరంబుల్
జంభాసురారి మదగజ
కుంభములే నా జనని చన్నుల పొంకముల్

భుజములు తమ్మి తూండ్లు, కను బొమ్మలు సింగిణి విండ్లు, చన్ను ల
క్కజపుఁ బసిండి గిండ్లు, తెలి గన్నులు శ్రీసతి యిండ్లు, వాతెరల్
నిజముగ దొండపండ్లు, రమణీయ కటి ద్వయి పైడి బండ్లు, కా
యజు విరి కల్వ చెండ్లు, పురమందలి క్రొవ్విరి బోండ్లు చూడగన్.

తత నితంబాభోగ ధవళాంశుకములోని,
యంగదట్టపుఁ గావి రంగువలన
శశికాంతమణిపీఠి జాజువాఱఁగఁ గాయ,
లుత్తుంగ కుచపాళి నత్తమిల్లఁ దరుణాంగుళీ
ధూత తంత్రీస్వనంబుతో, జిలిబిలిపాట
ముద్దులు నటింప నాలాపగతిఁ
జొక్కి,యరమోడ్పుఁగనుదోయి,
రతిపారవశ్య విభ్రమము దెలుపఁ

మృగమద సౌరభ విభవ
ద్విగుణిత ఘనసార సాంద్ర వీటీగంధ
స్థగితేతర పరిమళమై
మగువ పొలుపుఁ దెలుపు నొక్క మారుత మొలసెన్‌.

మెత్తని యడుగుల మెఱుఁగారు జానువు;
లరఁటి కంబములదో యైన తొడలు
ఘనమగు జఘనంబుఁ గడు లేత నడుమును;
బల్లవారుణ కాంతి పాణియుగము
గడు దొడ్డ పాలిండ్లుఁ గంబుకంఠంబును;
బింబాధరముఁ జంద్రబింబముఖముఁ
దెలిగన్నుఁ గవయును నలికుంతలంబును;
బాలేందు సన్నిభ ఫాలతలము
నమరఁ గుండల కేయూర హార కంక
ణాదు లేపార మంజీర నాద మొప్ప
నల్ల నవ్వులఁ బద్మదళాక్షుఁ డసుర
పతుల నడగింప నాఁడు రూపంబుఁ దాల్చి.
పాలిండ్లపై నున్న పయ్యెద జాఱించు;
జాఱించి మెల్లన చక్క నొత్తు
దళ్కు దళ్కను గండఫలకంబు లొలయించు;
నొలయించి కెంగేల నుజ్జగించుఁ
గటు మెఱుంగులు వాఱు కడకన్ను లల్లార్చు;
నల్లార్చి ఱెప్పల నండఁ గొలుపు
సవరని దరహాస చంద్రికఁ జిలికించుఁ;
జిలకించి కెమ్మోవిఁ జిక్కుపఱచు
దళిత ధమ్మిల్ల కుసుమ గంధమ్ము నెఱపుఁ
గంకణాది ఝణంకృతుల్ గడలు కొలుపు
నొడలి కాంతులు పట్టులే కులుకఁ బాఱు
సన్నవలిపంపుఁ బయ్యెద చౌకళింప

జారెను పైట కొంగు చను గుబ్బల మీదుగ నేలతాకగన్
జారెను కేశ సంపదలు కొప్పుయె వీడగ నేలతాకగన్
జారెను బొందు వీడగను చీరయు లంగయు నేల తాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్
మీరిన కోర్కెతో సుతుడు ముద్దులు బెట్టగ దేహమంతయున్
తీరని కామకోర్కెలను కసిగ దీర్చేడి పుత్రుడు కౌగలించగన్
భారము లయ్యెసళ్ళుమద పాకము లూరెను పూకు విచ్చగన్
జారెడి పూకుపాకములు జుర్రగ నాలుక దోప పూకులో
సారము జుర్రగా సుతుడు కీలము బట్టియు చీకచుండగన్

కోర్కెలు మీరగా జనని కామమదోన్మతసారప్రవాహమే
ధారలు గాను కారగను నోటన నింపగ పుత్ర దాహమే
దీర్చేను తల్లి కామకసి దీర్చగ బారుగ నున్న మొడ్డనే
దూర్చగ లోతుగా భగము నంతయు నింపి దెంగ గన్

గర్భము జేయరా కసిగ గర్భ గుడిన్ రతి జేయ పుత్రుడా
గర్భము తానె జేసెనని గర్వము బొందును నీదు తండ్రియున్
గర్భము మోయగా కసిగ సమ్మగ దెంగుచు నుండనీవు నా
గర్భము నందు మోసితిని చన్నుల పాలను నిచ్చి పెంచితిన్
దర్పము తోడ యవ్వనము నందున బారుగ నున్న మొడ్డనే
దూర్చగ అమ్మపూకుగుల దీరగ దెంగెడి ఆశ్వ మేడ్రుడా
గర్వముగాను వుందిగద సమ్మగ దెంగుచు నుండ నీవు శృం
గారర తీశ్వరా శివుడ సార్ధక నామము నీది పుత్రు శృం
గారసు ఖాలబొందగను గౌరిని నేనుర గర్భమివ్వరా
వీర్యము నింపగా కడుపు వచ్చును బిడ్డయె పుట్టగాను నా
క్షీరము నిత్తునీకుబహు కమ్మగ చన్నుల పాలు చీకుచున్
కోర్కెలు దీరగా రతిని సమ్మగ నండుర

హరివంశం పురాణం లో – వశిష్ట పుత్రిక శతరూప తండ్రితో సంగమించింది. దక్షుడు తన పుత్రికను తన తండ్రి బ్రహ్మకు సమర్పించాడు. తాత మనుమ రాలని దెంగితే వారిద్దరికీ నారదుడు పుట్టాడు. ఇంద్రుడు తన ముని మనుమడు జనమేజయుడు భార్య వపుస్థమ తో సంభోగించాడు. ఋగ్వేదం లో – యమి తన సోదరుడు యమ తో సంభోగించింది. బ్రహ్మ సరస్వతి ని సృష్టించి వెంటనే చిన్నప్పుడే ఆమె అందానికి వశుడై రమించాడు.

దశరధుడు పుత్ర సంతానం కోసం 350 మంది స్త్రీలను పెళ్ళాడాడు. అయినా పుత్ర సంతానం కలుగ లేదు. అప్పుడు గ్రహించాడు. తనకు పిల్లలను పుట్టించే శక్తి లేదని. ఋషులను సంప్రదించాడు. వారి సలహా తో ఆశ్వమేధ యాగం, పుత్ర కామేష్టి యజ్ఞం చేసాడు. కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయిలను ఋషులు వద్దకు పంపించాడు. వారు రాణుల తో సంభోగించారు గర్భం వచ్చే వరకూ. రాణులూ సంతోషంగా రతి క్రీడలో సుఖించారు ముసలి భర్త దెంగ కుండా మదమెక్కిన పట్టపు రాణులు, అంతఃపురము లోని స్త్రీ లందరు స్వేచ్చగా బాగా దెంగించుకొన్నారు. ఒకరా యిద్దరా, ఎందరో ఋషులు, మునులు, మునికుమారులు, యవ్వన శిష్యగణము, పండితులు, గురువులు, వారి శిష్యులు, ఋత్విక్కులు, వంతులు వేసికొని రాణులతో పాటు వారి చెలికత్తెలను రమించారు. అదే పుత్ర కామేష్టి యాగం. ఆశ్వ మేడ్రాన్ని రాణుల పూకుల్లో దించి దెంగించారు. అలాంటి విచ్చలవిడి శృంగార రతి కేళి లో సుఖాలను బాగా కసిగా అనుభవించిన స్త్రీలు యాగానంతరం కూడా అశ్వాలతో దెంగించు కోకుండా వుంటారా? దెంగించు కొనే వుంటారు. మునులు, ఋషులు అప్పుడప్పుడు రాజు దగ్గరకు వచ్చే వారు శిష్యగణం తో. వారికీ అంతఃపురం లో ఆతిధ్యం ఇచ్చే రాణి వాసం లో మరల ఏకాంతంగా, సాముహికంగా విశృంఖల శృంగార రతికేళి జరుగు తుంటాయి.

కృష్ణావతారంలో ఆ దేవ దేవుడు చూపింది అదే, మాతృపంచకం అంటారు. అంటే జన్మనిచ్చిన తల్లి, మేనత్త, గురుపత్ని (గురువుగారి భార్య), అన్నగారి భార్య (వదిన) భార్య తల్లి (అత్తగారు). వీరు ఐదుగురూ సాక్షాత్ కన్న తల్లితో సమానమని. అందుకనే పరమాత్ముడు ఆమాతృపంచకంలోని మేనత్తని ఎన్నుకున్నాడు. కని పెంచిన కన్న తల్లితో సమానమైన మేనత్తని ఎన్ను కున్నాడు. మాతృపంచకం లో తల్లి అన్నారు కానీ పెంచిన తల్లి, ఉదాహరించ లేదు. తనకన్న పెద్దది, తల్లితో సమానమైనది, వంపు సొంపు లున్నది, వరుసకు మేనత్త ప్రౌఢ శుభాంగ సుగంధ ఘన జఘన కుంభ నితంబ సుదీర్ఘ కేశ కుంతల రాధమ్మ ను చిన్నతనం లోనే ప్రేమించి అనురాగం తో అలరించి మదన శృంగార రతికేళి లో అనుభవాలను అందించాడు. మాతృ పంచకం లోని అందరినీ అనుభవించే వుంటాడు. తల్లిని, పెంచిన తల్లిని, వదినమ్మను, చెల్లిని, వరుసకు అక్క, చెల్లి, అత్త, మేనత్త, పెద్దమ్మ, చిన్నమ్మ, అమ్మమ్మ, అక్క చెల్లి కూతుళ్ళను, తప్పకుండా అనుభవించే వుంటాడు. అణువణువూ నిండు స్త్రీత్వపు పొంకము పొగరు ఉన్న అవయవాలు కోరికతో డీ కొడితే తుళ్ళిపడే సొగసులున్న మేనత్త రాధమ్మను బిగి కౌగిలిలో బిగించి ఆమె ఆడతనాన్ని అందాలన్నీ అస్వాదించాడు, కోరి కోరి రాధమ్మ అందిస్తుంటే ఆమె అందాలను అస్వాదించాడు. ఆడాడు పాడాడు. ఆమెను ఏకాంతంలో కలిశాడు, ఆమెను వెన్నెలలో నదీ తీరాలకు తీసుకు వెళ్ళాడు. యమునా తటిలో ఆమెను ఈదు లాడించాడు. ఆమెలో తను ఈదాడు. అత్తా అంటూనే అధరాలు అందుకున్నాడు, మేనత్తా అంటూ రాధమ్మ అందాల మేనిలోని
ఆణువణువునూ ముద్దులెట్టాడు. అత్త రాధమ్మ మదనామృతాన్ని జుర్రుకొని ఆస్వాదించాడు. స్త్రీ తనువు లోని రతి రహస్యాలను, పంచేద్రియాలతో అస్వాదిoచడం చిన్నతనము లోనే రాధమ్మ నేర్పితే నేర్చు కొన్నాడు. స్త్రీ మనసులో స్థానం సంపాదించడం అనేకళ కూడా రాధమ్మ దగ్గరే నేర్చు కొన్నాడు. ప్రేమగానానికి అంకురార్పణలు చేశాయి. శ్రీ కృష్ణుడు రాధ తలలో పూలు పెట్టేవాడట. ఆమె పాదాలను నొక్కడం .. పారాణి పెట్టడం చేసేవాడు. పాదాలు నొక్కి పై పైకి .. కాళ్ళు, పిక్కల మీదుగా తొడలు స్పృశించి, రాధ తొడలు వెడల్పు చేస్తూ పంగా జాపితే, పూకంతా తడిమి, గొల్లిని మీటితే రాధమ్మ ఆడతనం పొంగి కామమదోన్మతా రసాలు కారి పోతుంటే ప్రవాహం లా, జుర్రుకొన్నాడు.. అల్లుడా అగలేనురా అంటే అక్కడే అప్పుడే రమించాడు. అ యమునా తటిలో ఎంత మందిని అలా రెచ్చగొట్టి రమించాడో. ఒక్కరిద్దరు కాదు పదహారు వేలమంది గోపెమ్మల్ల తో.

పుట్టి పుట్టఁడు నేఁడు దొంగిలబోయి మా యిలు సొచ్చి, తా
నుట్టి యందక ఱోలుఁ బీఁటలు నొక్కప్రోవిడి యెక్కి చే
వెట్టఁ జాలక కుండక్రిందొక పెద్దతూఁ టొనరించి మీ
పట్టి మీఁగడ పాలు చేరలఁ బట్టి త్రావెఁ దలోదరీ!

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email